รับสอนพิเศษ CU-AAT

จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง : รับสอนพิเศษ CU-AAT

CU-AAT วัดอะไร?

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

-Arithmetic

-Algebra

-Geometry

-Problem solving

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

-Understanding how the different parts of a sentence fit logically together

-Finding the meaning of vocabulay in context

-Identifying sentence errors

-Improving sentences and paragraphs.

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้

1.The Critical Reading Section

– Sentence Completion

– Passage-based Reading

2. The Writing Section

– Improving Sentences

– Identifying Sentence Errors

– Improving Paragraphs

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?

แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)

สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าสมัครสอบ

800 บาท

หมายเหตุ !

1. แบบทดสอบ CU-AAT เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด

2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

 

โฆษณา
%d bloggers like this: