ติวสอบ CU-SCIENCE

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

CALL   :   0899893940   จุฬา  พลัส  เลิร์นนิ่ง

CU-SCIENCE  ทดสอบอะไร ?

การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-Science ประกอบด้วยข้อสอบ 4 วิชา ดังนี้

1.CU-SCIENCE (Chemistry) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

2.CU-SCIENCE (Math) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

3.CU-SCIENCE (Physics) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

4.CU-SCIENCE (Biology) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?

สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

ค่าสมัครสอบ

วิชาละ 400 บาท

หมายเหตุ !

1. แบบทดสอบ CU-SCIENCE เป็นข้อสอบแบบปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกข้อเดียว

2. ผู้เข้าสอบที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้องสอบให้ครบทั้ง 4 วิชา

Advertisements
%d bloggers like this: