รับสอนพิเศษ GED

GED คืออะไร สำคัญอย่างไร ?

GED (General Educational Development) คือ การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้เข้ารับการสอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อนำไปเทียบผลสอบได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ นักเรียนสามารถนำผลสอบที่ผ่านแล้วไปเทียบวุฒิ ม.6 จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวุฒินี้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ (ระบบอินเตอร์ฯ) และต่างประเทศได้

รายละเอียดและลักษณะข้อสอบโดยรวม

ในการสอบนักเรียนต้องทำการสอบทั้งหมด 5 วิชาหลัก ดังนี้

• Social Studies

• Mathematics

• Language Arts : Writing

• Language Arts : Reading

• Science

ซึ่งเมื่อรวมคะแนนแล้วต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 5 รายวิชาไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน หากสอบไม่ผ่านต้องเว้นการสอบออกไป 3 เดือน โดยจะสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านหรือสอบใหม่ทั้งหมดก็ได้ นักเรียนสามารถนำผลสอบที่ผ่านแล้วไปเทียบ วุฒิ ม.6จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวุฒินี้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ (ระบบอินเตอร์ฯ) และต่างประเทศได้

ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นการสอบแบบปรนัย (Multiple Choices) ยกเว้นข้อสอบวิชา Writing ที่เป็นการเขียนบทความ (Essay) ที่ต้องเขียนตอบ และมีบางส่วนของวิชา คณิตศาสตร์ ที่ต้องตอบด้วยคำตอบสั้นๆ

รับสอนพิเศษ GED ตามบ้าน เรียนพิเศษ GED ที่บ้าน กวดวิชา GED ตัวต่อตัว สอนพิเศษ GED ตัวต่อตัว ครูสอนพิเศษ GED ติวเตอร์สอนพิเศษ GED

Advertisements
%d bloggers like this: