รับสอนพิเศษ O-NET ป.6 ม.3 ม.6

O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สําหรับผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 จึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบตามระบบการเรียนโดยปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นการ กําหนดให้สอบเพิ่มเติม และสถาบันอุดมศึกษาเห็นร่วมกันว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ จึงได้กําหนดให้นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง ขององค์ประกอบ

ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O – NET ประกอบด้วย

แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% – 90% : 10% – 20% ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)

เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง

ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ

ข้อสอบครอบคลุมสาระและทักษะสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอบเป็นบริการของรัฐให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่จัดสอบ

O-NET จะจัดสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดสอบในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกับเดือนมีนาคม ของทุกปี

Advertisements
%d bloggers like this: